OPOSICIÓNS 22 - Listaxes provisionais de admitidos nas especialidades de MESTRES


15 Dec, 2022

WEB - Resolución do 14 de decembro de 2022, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se aproban as listaxes provisionais de persoas admitidas para a cobertura de interinidades e substitucións e a relación provisional de persoas excluídas no curso académico 2022-2023 correspondentes ás especialidades de Lingua estranxeira inglés (597032), Lingua estranxeira francés (597033), Educación física (597034), Música (597035), Pedagoxía terapéutica (597036) e Audición e linguaxe (597037) do corpo de mestres.

As persoas participantes con dereito á incorporación na lista poderán formular alegacións ás listaxes provisionais ante a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos no prazo de cinco (5) días hábiles desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no portal de internet da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, exclusivamente a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). 

>> Resolución provisional do 14 de decembro de 2022

>> Anexo I Relación provisional de persoas excluídas

As que presentaran a solicitude polo procedemento ED001A elexirán a opción “Alegacións” da instancia de matrícula na especialidade correspondente e as restantes persoas opositoras deberán empregar o impreso xenérico dispoñible no procedemento PR004A. Neste caso, o formulario da solicitude debe cubrirse tendo en conta os seguintes termos:

- No campo EXPÓN: Sinalar ASUNTO: RECLAMACIÓN RESOLUCIÓN DO 14 DE DECEMBRO DE 2022 e especificar a especialidade que reclama

- No campo DESTINATARIO: Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e no desplegable á dereita Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos.