Creación do Centro de Innovación Educativa e Dixital (CIEDIX)


05 Dec, 2022

DOG - DECRETO 204/2022, do 24 de novembro, polo que se crea o Centro de Innovación Educativa e Dixital.

1. O Centro de Innovación Educativa e Dixital estará composto polo equipo directivo e os departamentos que se establezan nas disposicións que se diten en desenvolvemento do presente decreto.

2. O equipo directivo estará constituído pola persoa titular da dirección e pola persoa que exerza a secretaría. (persoal funcionario de carreira por libre designación)

3. Os departamentos estarán integrados polas persoas asesoras que determine a consellería con competencias en materia de educación.

As persoas asesoras do Centro de Innovación Educativa e Dixital serán seleccionadas entre o persoal funcionario de carreira pertencente a algún dos corpos docentes que imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, con destino na Comunidade Autónoma de Galicia, mediante concurso de méritos conforme os requisitos xerais e específicos que para cada departamento do Centro de Innovación Educativa e Dixital se determinen na convocatoria.