ANPE manifesta que a vixilancia de redes sociais do alumnado non é competencia do docente


16 Nov, 2022

WEB - ANPE MANIFESTA QUE A VIXILANCIA DE REDES SOCIAIS DO ALUMNADO NON É COMPETENCIA DO DOCENTE

Ante a recente proposta presentada no Observatorio Estatal da Convivencia Escolar, ANPE manifesta que os docentes non poden asumir, en ningún caso, a vixilancia das redes sociais do alumnado.

A idea de que o profesorado monitorice os comentarios e hashtags dos seus alumnos en redes sociais, inspirada nun estudo elaborado polo Instituto Nacional de Ciberseguridade (INCIBE), resulta do todo punto discutible ao carecer o colectivo docente de cobertura legal ante as responsabilidades civís ou penais que puidesen derivarse da devandita actividade, por incorrer en intromisión ilexítima agravada, como puidese deducirse do artigo 7 da Lei Orgánica 1/1982, do 5 de maio, de protección civil do dereito á honra, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe.

Doutra banda, o exercicio das devanditas actuacións resulta inviable para uns profesionais desbordados por un incesante crecemento de tarefas burocráticas que asfixian o normal desempeño do seu labor docente. O pretendido seguimento das redes do alumnado, requiriría unha dedicación exclusiva, completamente allea aos labores propios do profesorado nos procesos de ensino-aprendizaxe.

Como docentes, asumimos con responsabilidade o noso papel na prevención e detección do ciberacoso desde a nosa condición de formadores, pero non a vixilancia ou intromisión nas contas persoais do alumnado en redes sociais, cuestión que compete ás súas familias no caso dos menores de idade, e a outras instancias superiores nos casos máis graves.

ANPE foi o primeiro sindicato que alertou da necesidade de fomentar a convivencia e boas prácticas en redes sociais como mecanismo preventivo do ciberacoso, tanto entre iguais como cara ao profesorado. Neste sentido, puxemos en marcha varias campañas e decálogos sobre convivencia e o bo uso do móbil e as redes sociais en centros educativos, dirixidas fundamentalmente ao alumnado de ESO, FP e Bacharelato, así como sobre o bo uso dos grupos de WhatsApp das familias usuarias do servizo educativo.

Tamén fomos o primeiro sindicato que esixiu en solitario a consideración de autoridade pública para o profesorado no exercicio da súa función, sendo inicialmente criticados por quen dubidaba da nosa proposta, por dotar aos docentes dunha protección legal en principio reservada aos corpos de seguridade do Estado. Resulta agora dificilmente comprensible que xurdan propostas que atribúen ás docentes responsabilidades, relacionadas coa actividade dos seus alumnos na internet, que exceden as funcións propias do seu traballo na aula.

ANPE, Sindicato Independiente