Convocatoria de prazas para asistencia a eventos de formación de acción eTwinning


15 Nov, 2022

BOE - Extracto da Resolución da Secretaría de Estado de Educación, pola que se convocan prazas de asistencia a eventos de formación dentro do marco da acción eTwinning para o ano 2023.

O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturais contados desde o día seguinte á publicación do extracto da presente Resolución no BOE. (do 16 ao 30 de novembro)

Celebraranse nos países participantes no programa e que están dirixidos a profesorado de centros públicos e privados que impartan docencia de ensinos oficiais non universitarias.

121 prazas.

Beneficiarios:

tener un registro activo en eTwinning  // Ser docente en activo // Competencia lingüística B2  // Deberanse cumprir os requisitos de perfil profesional requiridos polos organizadores para cada evento de formación.

O texto completo da convocatoria pode consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/ge/es/convocatoria/ 658613