Corrección de erros - Concurso de méritos para estabilización persoal interino


14 Nov, 2022

DOGCORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 19 de outubro de 2022 pola que se convocan procedementos selectivos extraordinarios de estabilización para o ingreso, mediante concurso de méritos, aos corpos de profesores de ensino secundario, profesores especialistas en sectores singulares da formación profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos de música e artes escénicas, profesores de música e artes escénicas, profesores de artes plásticas e deseño, mestres de taller de artes plásticas e deseño e de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001B).

Na páxina 56295 debe dicir:

«a) Maior puntuación en cada un dos apartados do baremo, pola orde en que aparecen no anexo II da presente convocatoria».(non epígrafes)

Na páxina 56936 debe dicir:

«Folla de servizos da Administración educativa correspondente, en que debe constar a data de toma de posesión e cesamento na especialidade, OU os documentos xustificativos do nomeamento ou copia deles en que conste a data de toma de posesión e do cesamento e a especialidade». (se tes folla de servizos, non hai que aportar nomeamentos e ceses)

 

>> Para calquera dúbida ou aclaración, contacta con nos.