Procedemento de Admisión de alumnado


08 Nov, 2022

DOG ORDE do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C).

Remate da admisión ordinaria antes do 20 de xuño en educación infantil e primaria e antes do 23 de xuño en educación secundaria obrigatoria e bacharelato, para que o alumnado se poida matricular, obrigan a reducir de 10 a 5 días hábiles o prazo para emendar deficiencias (artigo 7), para formular alegacións (artigo 8.3) e para reclamar contra as puntuacións provisionais (artigo 35.2).