Resolución definitiva Contratos-programa Inclúe 2022/23


31 Out, 2022

WEB Resolución definitiva Contratos-programa Inclúe 2022/23

1 mes para recurso de alzada 

Resolución definitiva de centros seleccionados e modalidades

Resolución definitiva Contratos-programa Inclúe 

Contra esta resolución poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no portal educativo, de acordo co disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente o recurso contencioso administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.