OPOSICIÓNS 2020 - Correción de erros nomeamento funcionarios de carreira Secundaria


20 Out, 2022

BOE - Orde EFP/985/2022, do 11 de outubro, pola que se corrixen erros na Orde EFP/910/2022, do 15 de setembro, pola que, a proposta da Consellería de Cultura, Educación e Universidade da Comunidade Autónoma de Galicia, noméase persoal funcionario de carreira dos Corpos de Inspectores de Educación, Profesores de Ensino Secundario, Profesores de Escolas Oficiais de Idiomas, Profesores de Música e Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas e Deseño e Profesores Técnicos de Formación Profesional, aos seleccionados nos procedementos selectivos convocados por Orde do 24 de febreiro de 2020.

CUERPO: 0590 PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA: Educación Física, Orientación Educativa, Procesos diagnósticos clínicos e productos ortoprotésicos, Procesos e productos en madera y mueble,

CUERPO: 0592 PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS: Francés, Gallego e Inglés.

CUERPO: 0595 PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO: Dibujo artístico y color