Resolución definitiva de Contratos-Programa Innova (CPinnova)


03 Nov, 2022

WEBResolución definitiva pola que se fai pública a relación de centros seleccionados e excluídos na participación dos contratos programa CPinnova 2022/23 para fomentar a innovación educativa nos centros docentes públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.

Contra esta resolución poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no portal educativo, de acordo co disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente o recurso contencioso administrativo ante a Sala do Contencioso- Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Resolución do 09 de xuño de 2022 coa convocatoria

Resolución provisional cos centros admitidos e rexeitados

Corrección de Errores a la Resolución provisional