Novos centros con Seccións Bilingües


17 Out, 2022

DOG RESOLUCIÓN do 30 de setembro de 2022, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se fai pública a autorización de novas seccións bilingües no curso 2022/23 en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario, reguladas pola Orde do 12 de maio de 2011.

A Orde do 12 de maio de 2011 (DOG do 20 de maio) regula as seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario. LIGAZÓN

Contra esta resolución as persoas interesadas poderán interpor recurso de alzada perante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. De non considerar oportuna a interposición do citado recurso, poderán formular directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, conforme se establece nos artigos 10, 14 e 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.