Anulación do nomeamento de funcionarios de carreira do Corpo de Catedráticos de Música e Artes Escénicas


26 Set, 2022

BOE Orde EFP/922/2022, do 20 de setembro, pola que, a proposta da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Comunidade Autónoma de Galicia, en execución de sentenza, anúlase o nomeamento de funcionarios de carreira do Corpo de Catedráticos de Música e Artes Escénicas.

Por Resolución do 19 de xullo de 2022 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, en execución de sentenza do 23 de outubro de 2019 ditada no procedemento ordinario 202/2018 pola sección 1.a de a Sala do contencioso administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, déixase sen efecto os nomeamentos dalgúns Catedráticos das especialidades vinculadas aos ensinos superiores de música incluídos no anexo I da Resolución do 4 de setembro de 2018, ao non cumprir cos requisitos de formación e capacidade de tutela nas investigacións propias dos ensinos artísticos, de acordo con o previsto no apartado 1 da base cuarta da convocatoria.

Anular os nomeamentos como funcionarios de Carrera do Corpo de Catedráticos de Música e Artes Escénicas dos aspirantes relacionados no anexo desta Orde, con efectos a data do 31 de agosto de 2022, dos funcionarios anteriormente citados.