OPOSICIÓNS 2020 - nomeamento como persoal funcionario de carreira corpo SECUNDARIA


23 Set, 2022

BOE Orde EFP/910/2022, do 15 de setembro, pola que, a proposta da Consellería de Cultura, Educación e Universidade da Comunidade Autónoma de Galicia, noméase persoal funcionario de carreira dos Corpos de Inspectores de Educación, Profesores de Ensino Secundario, Profesores de Escolas Oficiais de Idiomas, Profesores de Música e Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas e Deseño e Profesores Técnicos de Formación Profesional, aos seleccionados nos procedementos selectivos convocados por Orde do 24 de febreiro de 2020.

Os seleccionados nos procedementos selectivos convocados por Orde do 24 de febreiro de 2020, que aparecen relacionados no Anexo a esta Orde, con indicación do Número de Rexistro de Persoal, Corpo, especialidade e puntuación que lles corresponde.

Contra a presente Orde, que pon fin á vía administrativa, poderá interpoñerse potestativamente recurso de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas ou ben poderá interpoñerse recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso- Administrativo da Audiencia Nacional, no prazo de dous meses a contar desde o día seguinte ao da publicación, de conformidade co disposto nos artigos 11 e 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da Xurisdición Contencioso- administrativa.