OPOSICIÓNS 2020 - nomeamento como persoal Funcionario de Carreira do corpo de Mestres


12 Set, 2022

BOE - Orde EFP/862/2022, de 30 de agosto, pola que, a proposta da Consellería de Cultura, Educación e Universidade da Comunidade Autónoma de Galicia, nómbrase persoal funcionario de carrera do Corpo de mestres aos seleccionados nos procedementos selectivos convocados pola Orde de 24 de febreiro de 2020.
 

Primeiro. Nomear funcionarios de carreira do Corpo de Mestres, aos seleccionados nos procedementos selectivos convocados pola Orde do 24 de febreiro de 2020 que aparecen relacionados no anexo a esta orde, con indicación do número de Rexistro de Persoal, especialidade e puntuación que lles corresponde.

Segundo. Os nomeados a través da presente orde consideraranse ingresados como funcionarios de carreira do Corpo de Mestres, con efectos do 1 de setembro de 2022.

Terceiro. Contra a presente orde, que pon fin á vía administrativa, poderá interpoñerse, potestativamente, recurso de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, ou ben, poderá interpoñerse recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso- Administrativo da Audiencia Nacional, no prazo de dous meses a contar desde o día seguinte ao da publicación, de conformidade co disposto nos artigos 11 e 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da Xurisdición Contencioso- administrativa