CXT 2022 - Normas procedimentais do Concurso Xeral de Traslados


01 Set, 2022

BOE - Orde EFP/834/2022, do 2 de agosto, pola que se establecen as normas procedementais aplicables aos concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante o curso 2022/2023, para persoal funcionario dos Corpos docentes contemplados na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación.

Este ano o Concurso Xeral de Traslados é a nivel estatal. Nestes concursos poderá participar todo o persoal funcionario docente, calquera que sexa a Administración educativa da que dependa ou pola que ingresase, sempre que reúna os requisitos xerais e os específicos que, de acordo coas respectivas relacións de postos de traballo establezan ditas convocatorias.

O prazo de presentación de instancias de participación para todos os concursos de traslados de ámbito estatal que deben convocarse durante o curso 2022/2023 será desde o 17 de outubro ao 7 de novembro 2022, ambos inclusive.

Anexo III. Baremo de prioridades na adxudicación de destinos mediante concurso de traslados de ámbito estatal nos Corpos de persoal funcionario docente que imparten docencia.