OPOSICIÓNS 2022 - nomeamento como personal funcionario en prácticas


31 Ago, 2022

DOG - ORDE do 25 de agosto de 2022 pola que se nomean persoal funcionario en prácticas as persoas opositoras que superaron o procedemento de acceso ao corpo de inspectores de educación, ao corpo de profesores de ensino secundario e ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño e de ingreso ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de artes plásticas e deseño e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001A), convocado pola Orde do 28 de xaneiro de 2022 (Diario Oficial de Galicia número 20, do 31 de xaneiro).

Primeiro. Nomear persoal funcionario en prácticas dos corpos de inspectores de educación, de profesores de ensino secundario, de profesores de escolas oficiais de idiomas, de profesores de música e artes escénicas, de profesores de artes plásticas e deseño e de mestres, as persoas aspirantes aos ditos corpos que se relacionan no anexo da Orde do 4 de agosto de 2022, publicada no DOG do 23 de agosto, pola que se fai pública a relación de persoas aspirantes que superaron os procedementos selectivos convocados pola Orde do 28 de xaneiro de 2022 (DOG do 31 de xaneiro).

Segundo. Nomear persoal funcionario en prácticas, ao ter concedido o correspondente adiamento da fase de prácticas, do corpo de profesores de ensino secundario a Javier Telmo Miranda, DNI ***3731**, especialidade de Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica, que superou o procedemento selectivo de ingreso no corpo de profesores de ensino secundario convocado mediante a Orde do 21 de febreiro de 2019 (DOG do 8 de marzo).

Terceiro. Nomear persoal funcionario en prácticas, ao ter concedido o correspondente adiamento da fase de prácticas, do corpo de profesores de artes plásticas e deseño.

ANEXO cos funcionari@s en practicas