Modificación dos anexos de titulacións para incorporación ás Listas


30 Ago, 2022

DOG - ORDE do 19 de agosto de 2022 pola que se modifican os anexos I e II da Orde do 20 de novembro de 2019 pola que se dá publicidade ás titulacións que permiten a incorporación ás listas de aspirantes a desempeñar postos docentes en réxime de interinidades e substitucións dos corpos de mestres, de profesores de ensino secundario, de profesores técnicos de formación profesional e de profesores de escolas oficiais de idiomas que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en centros docentes desta consellería.

A Sala do Contencioso-Administrativo, Sección Primeira, do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ditou sentenza, que é firme, no PO 276/2020, pola que se anulan os anexos I e II da dita orde, no que se refire á respectiva especialidade de Educación Física, e se ordena a exclusión das titulacións de Ciencias da Danza, Xestión Deportiva e Medicina con diploma de especialista en Medicina Deportiva de entre as que permiten a incorporación ás listas desta especialidade.