Transformación IES Fermín Bouza Brey en CIFP


23 Ago, 2022

DOG - ORDE do 9 de agosto de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 135/2022, do 14 de xullo, polo que se transforman institutos de educación secundaria en centros integrados de formación profesional e se trasladan ensinanzas.
 

A disposición adicional única do citado decreto establece que a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades determinará as necesidades e a situación do profesorado dos centros afectados por este decreto, en aplicación do Decreto 140/2006, do 31 de agosto, polo que se determinan os criterios de perda do destino polo persoal funcionario docente que presta servizos nos centros educativos que imparten ensinanzas distintas das universitarias e o cómputo da antigüidade no centro en función das causas de acceso a el, e demais normativa de aplicación.

Resulta necesario, pois, regular o proceso de adscrición do persoal docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario e mestres afectados polo decreto.

1/12/22 - ORDE do 15 de novembro de 2022 pola que se fai pública a relación do persoal docente que obtivo destino definitivo no proceso de adscrición regulado pola Orde do 9 de agosto de 2022 (Diario Oficial de Galicia do 23 de agosto), pola que se desenvolve o Decreto 135/2022, do 14 de xullo, polo que se transforman institutos de educación secundaria en centros integrados de formación profesional e se trasladan ensinanzas.