Transformación de IES en CIFP - Fermín Bouza Brey


02 Ago, 2022

DOGDECRETO 135/2022, do 14 de xullo, polo que se transforma o instituto de educación secundaria Fermín Bouza Brey nun centro integrado de formación profesional e se trasladan ensinanzas.

Transfórmase en centro integrado de formación profesional (CIFP), incorporándose á Rede de Centros Integrados de Formación Profesional de Galicia, o Instituto de Educación Secundaria (IES) Fermín Bouza Brey de Vilagarcía de Arousa, código 36013771.

1. As ensinanzas de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato do IES Fermín Bouza Brey trasládanse ao IES Armando Cotarelo Valledor de Vilagarcía de Arousa, código 36019669.

2. Trasládase o ciclo formativo de grao medio de Coidados auxiliares de enfermaría do IES Castro Alobre de Vilagarcía de Arousa, código 36012471, ao CIFP Fermín Bouza Brey.

3. Trasládase o ciclo formativo de grao superior de acondicionamento físico do IES O Carril de Vilagarcía de Arousa, código 36018380, ao CIFP Fermín Bouza Brey.

4. Trasládanse as ensinanzas da familia profesional de Comercio e Márketing (o ciclo formativo de grao básico de Servizos comerciais, o ciclo formativo de grao medio de Actividades comerciais e os ciclos formativos de grao superior de Comercio internacional, Xestión de Vendas e espazos comerciais, e Márketing e publicidade) do IES Armando Cotarelo Valledor ao CIFP Fermín Bouza Brey.

Disposición adicional única. Situación do profesorado dos centros

A Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades determinará as necesidades e a situación do profesorado dos centros afectados por este decreto, en aplicación do Decreto 140/2006, do 31 de agosto, polo que se determinan os criterios de perda do destino definitivo polas funcionarias e funcionarios docentes que prestan servizos nos centros educativos que imparten ensinanzas distintas das universitarias e o cómputo de antigüidade no centro en función das causas de acceso a el e demais normativa de aplicación.