Certificación, acreditación e recoñecemento da competencia dixital docente


12 Xul, 2022

BOE Resolución do 1 de xullo de 2022, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica o Acordo da Conferencia Sectorial de Educación sobre a certificación, acreditación e recoñecemento da competencia dixital docente.

Establecer os procedementos para a acreditación dos niveis da competencia dixital docente incluídos no Marco de Referencia da Competencia Dixital Docente (MRCDD) vixente e recolleitos no anexo I.

Que serán unidades das Administracións educativas as responsables de aprobar, no ámbito das súas competencias, a normativa que regule a acreditación da competencia dixital docente nos termos recolleitos no presente Acordo, no prazo dun ano a partir da súa publicación no BOE.

Incluír como mínimo, os datos seguintes nas acreditacións:

a) referencia á normativa que regule a acreditación.
b) o recoñecemento e procedemento de acreditación da competencia dixital docente.
c) denominación da acreditación.

d) nivel de competencia dixital docente e referencia ao marco de competencia dixital docente con respecto ao cal se acreditan (A1, A2, B1, B2, C1 e C2).

e) a Administración educativa que o expide.
f) datos da persoa solicitante (nome e apelidos e, DNI).

g) data de expedición.