Corrección de erros - concurso de méritos prazas sometidas a convenio ou programas específicos


29 Xun, 2022

DOGCORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 8 de xuño de 2022 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería.

Advertido erro na orde que se cita, publicada no Diario Oficial de Galicia número 117, do 20 de xuño de 2022, cómpre efectuar as seguintes correccións:

Na páxina 35302, no anexo I, se engade un posto Nº 12:

Destino: IES de Sabón (Arteixo)

Prazas: 1 praza para profesores técnicos de formación profesional, especialidade: servizos de Restauración.

Funcións: Impartir o módulo de FP básica

Requisitos: Profesor/a técnico/a de formación profesional na especialidade sinalada».

 

20/06/22 DOG ORDE do 8 de xuño de 2022 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería.