Relación provisional de listas EOI de árabe, italiano, portugués e ruso


27 Xun, 2022

WEBRelación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións en diversas especialidades do corpo de profesores de escolas de idiomas (592).

As persoas interesadas poderán formular reclamacións contra a relación provisional de persoas excluídas e o baremo provisional, que presentarán obrigatoriamente por medios electrónicos a través do modelo normalizado do procedemento ED003A, opción “Alegacións”, accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia no prazo de tres (3) días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación da resolución no portal de Internet da consellería.

Resolución do 27 de xuño de 2022

Listaxe provisoria de persoas admitidas e excluídas (esp. 592002, 592012, 595015 e 592017)

Baremo provisorio especialidade árabe (especialidade 592002)

Baremo provisorio especialidade italiano (especialidade 592012)

Baremo provisorio especialidade portugués (especialidade 592015)

Baremo provisorio especialidade ruso (especialidade 592017)