Comisións de servizo por SAÚDE - Resolución definitiva


23 Xun, 2022

WEB Resolución definitiva de persoas admitidas e excluídas de comisións de servizos por motivos de saúde de mestres, do profesorado de educación secundaria, de formación profesional e de réxime especial e do profesorado de relixión para o vindeiro curso 22/23.

Resolución definitiva de saúde

Listados definitivos de saúde de primaria

Listados definitivos de saúde de secundaria

Listados definitivos de saúde de relixión

Contra esta resolución, que lle pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán formular con carácter potestativo un recurso de reposición ante o director xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no portal de internet da Consellería http://www.edu.xunta.gal, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente o recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo que resulte competente segundo o establecido na Lei 29/1998 do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.