CADP 2022 - modificación de aspectos da orde de adxudicación de destinos provisionais


14 Xun, 2022

DOGORDE do 7 de xuño de 2022 pola que se modifica a Orde do 7 de xuño de 2018 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional entre o persoal docente pertencente aos diferentes corpos, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal a que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo (ED002B).

Modifícanse os seguintes artigos:

Artigo 24.1 Orde de adxudicación.

Artigo 33. Petición de prestar servizos nunha ou en varias provincias... sen perda da orde da lista, na páxina www.edu.xunta.gal/substitutos, no prazo do 15 de xuño ao 15 de xullo do ano correspondente, ambos incluídos.

Artigo 34. Petición de prestar servizos en determinados concellos (de ter algunha das causas recollidas no acordo) no prazo comprendido entre os días 15 de xuño ao 15 de xullo.

Artigo 39. Solicitude de non participación ou renuncia á resolución provisional entre o 15 e o 31 de maio.

Disposición adicional segunda. Corpo de inspectores de Educación.