Instrucións para o desenvolvemento do proceso de admisión das ensinanzas de FP de grao básico


07 Xun, 2022

DOG RESOLUCIÓN do 26 de maio de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do proceso de admisión das ensinanzas de formación profesional de grao básico para o curso 2022/23

Solicitude de admisión e matrícula nos ciclos formativos de oferta obrigatoria, será o centro de orixe do alumnado o encargado de recoller e cargar os datos da solicitude de admisión e matrícula, segundo o modelo do anexo I da Orde do 13 de xullo de 2015, na aplicación informática CiclosAdmisión.

O prazo para a carga das solicitudes polo centro de orixe na aplicación informática será do 27 de xuño ata as 14.00 horas do día 6 de xullo. Ademais da solicitude cuberta segundo o anexo I, á aplicación informática subirase o resto da documentación solicitada.