Cambio de denominación do CEIP Plurilingüe Recimil de Ferrol


24 Mai, 2022

DOGORDE do 11 de maio de 2022 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do CEIP Plurilingüe Recimil, do concello de Ferrol.

Autorizar o cambio de denominación específica do seguinte centro:

Provincia: A Coruña.

Concello: Ferrol.

Código: 15006699.

Denominación actual: Colexio de Educación Infantil e Primaria (CEIP) Plurilingüe Recimil.

Nova denominación: Colexio de Educación Infantil e Primaria (CEIP) Plurilingüe Ángela Ruiz Robles.

Disposición derradeira primeira. Recursos

Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán formular recurso potestativo de reposición ante esta consellería, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses desde a mesma data, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.