Borrador do procedemento de actuación entre MEFP e consellerías no concurso extraordinario


13 Mai, 2022

WEBNOTA SOBRE O MODO DE ARTICULAR UN PROCEDEMENTO DE COORDINACIÓN E AUXILIO POR PARTE DO MEFP COAS ADMINISTRACIÓNS EDUCATIVAS PARA A EXECUCIÓN DO CONCURSO EXTRAORDINARIO PREVISTO NA DT 5ª DO RD 270/2022, DO 12 DE ABRIL

1) Debe existir un acordo unánime das administracións educativas

2) Debe existir unha convocatoria por cada unha das administracións educativas cuns elementos comúns imprescindibles para alcanzar a finalidade perseguida de eficacia e eficiencia no procedemento. Estes:

a) Prazo común para presentación de instancias (en todo caso o prazo final de presentación de instancias ha de ser o mesmo) e de resolución.
b) O baremo é o RD 270/2022, sen que poida variarse.
c) A persoa concursante presentará unha única solicitude de participación no concurso (e detallará por orde de preferencia as convocatorias nas que desexa participar desa especialidade- tantas como CCAA)

d) Se opta a prazas de distintas especialidades presentará tantas solicitudes como especialidades ás que concurse.

e) A solicitude presentarase #ante a administración correspondente á primeira praza da súa solicitude.
f) A administración educativa na que se presentou a solicitude será a responsable de baremar, con independencia de que na solicitude concúrsese a prazas de máis dunha administración educativa.
g) No caso dunha persoa presentase solicitudes para praza da mesma especialidade en máis dunha administración educativa soamente terase en conta a presentada en último lugar.

3) O MEFP, recibiría todas as puntuacións realizadas polas administracións educativas e asignaría con ferramentas informáticas os postos a todas as persoas concursantes, devolvendo a cada administración o resultado. Previamente, existirá unha fase de depuración de duplicidades, para o caso de que unha persoa aspirante obtivese praza en máis dunha especialidade, para que haxa opción de elección entre as especialidades obtidas.