OPOSICIÓNS - Nomeamento como Funcionarios de Carreira dos corpos de CATEDRÁTICOS


12 Mai, 2022

BOEOrde EFP/416/2022, do 5 de maio, pola que, a proposta da Consellería de Cultura, Educación e Universidade da Comunidade Autónoma de Galicia, noméase persoal funcionario de carreira dos Corpos de Catedráticos de Ensino Secundario, de Artes Plásticas e Deseño e de Escolas Oficiais de Idiomas, aos/ as seleccionados/ as no procedemento de acceso convocado por Orde do 4 de xuño de 2020.

Nomear funcionarios de carreira dos Corpos de Catedráticos de Educación Secundaria, de Artes Plásticas e Deseño e de Escolas Oficiais de Idiomas, aos seleccionados no procedemento de acceso convocado por Orde do 4 de xuño de 2020, que aparecen relacionados nos anexos a esta orde, con indicación do Número de Rexistro de Persoal, especialidade e puntuación que lles corresponde.

– Anexo I: Acceso por quenda libre.

– Anexo II: Acceso reserva para persoas con discapacidade.

Os nomeados a través da presente Orde consideraranse ingresados como funcionarios de carreira dos citados Corpos de Catedráticos, con efectos do 1 de xaneiro de 2022.

Contra a presente Orde, que pon fin á vía administrativa, poderá interpoñerse potestativamente recurso de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas ou ben poderá interpoñerse recurso contencioso-administrativo #ante a Sala do Contencioso- Administrativo da Audiencia Nacional, no prazo de dous meses a contar desde o día seguinte ao da publicación, de conformidade co disposto nos artigos 11 e 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da Xurisdición Contencioso- administrativa.

POR FIN!!!,  PRETO DE 2 ANOS LEVOULLE A CONSELLERÍA  APROBAR O EXPEDIENTE E PUBLICAR A RELACIÓN DE ASPIRANTES QUE SUPERARON O PROCEDEMENTO E ASÍ, PODER ENVIAR A PROPOSTA AO MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA FINALIZAR O PROCESO COA PUBLICACIÓN NO BOE.