Resolución definitiva de centros para participar no proxecto Educación Dixital (E-Dixgal)


11 Mai, 2022

WEB Resolución definitiva de centros admitidos para participar no proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) durante o curso 2022/23

Resolución definitiva de centros admitidos

Contra esta resolución poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación no Diario Oficia de Galicia, de acordo co disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións públicas.