Fondo de Acción Social (FAS) - convocatoria e criterios de reparto


29 Abr, 2022

DOGRESOLUCIÓN de 25 de abril de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia por el que se autorizan los criterios de reparto y convocatoria del fondo de acción social para el ejercicio económico del año 2021 relativos a la ayuda para la atención de personas con discapacidad.

Prazo de 2 ao 13 de maio de 2022.

LIGAZÓN para participar

A Lei 1/2012, do 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materias do emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 44, do 2 de marzo), que establece no seu artigo 3.1 «suspéndese, para todo o persoal incluído no ámbito de aplicación desta lei, a convocatoria, a concesión ou o aboamento de calquera axuda derivada do concepto de acción social, así como calquera outra que teña a mesma natureza ou finalidade, agás a axuda por persoa con discapacidade, que non poderá ser superior á contía de 180 euros mensuais por cada persoa, namentres estea en vigor esta lei».

 

ANPE solicita para todo o persoal docente a restitución de este tipo de axuda, eliminada "temporalmente" dende o 2012. 

Canto máis imos ter que agardar?  Levamos 10 anos coas medidas temporais!

Restitución dos dereitos perdidos xa!!!