Fondo de Acción Social (FAS) - convocatoria e criterios de reparto


29 Abr, 2022

DOGRESOLUCIÓN do 25 de abril de 2022, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia polo que se autorizan os criterios de repartición e convocatoria do fondo de acción social para o exercicio económico do ano 2021 relativos á axuda para a atención de persoas con discapacidade.

Prazo de 2 ao 13 de maio de 2022.

LIGAZÓN para participar

A Lei 1/2012, do 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materias do emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 44, do 2 de marzo), que establece no seu artigo 3.1 «suspéndese, para todo o persoal incluído no ámbito de aplicación desta lei, a convocatoria, a concesión ou o aboamento de calquera axuda derivada do concepto de acción social, así como calquera outra que teña a mesma natureza ou finalidade, agás a axuda por persoa con discapacidade, que non poderá ser superior á contía de 180 euros mensuais por cada persoa, namentres estea en vigor esta lei».

 

ANPE solicita para todo o persoal docente a restitución de este tipo de axuda, eliminada "temporalmente" dende o 2012. 

Canto máis imos ter que agardar?  Levamos 10 anos coas medidas temporais!

Restitución dos dereitos perdidos xa!!!