CÁTEDRAS - modificación da relación de aspirantes que superou o proceso


21 Abr, 2022

DOG ORDE do 12 de abril de 2022 pola que se modifica o anexo I da Orde do 9 de febreiro de 2022 pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas, convocado pola Orde do 4 de xuño de 2020 (Diario Oficial de Galicia do 22 de xuño).

Como consecuencia da estimación dos recursos de reposición presentados en virtude do establecido no punto sétimo da citada orde, cómpre modificar o seu anexo I no que respecta ás especialidades de acceso destas persoas, e engadir a Francisco Varela Arís na relación de persoas que superaron o procedemento de acceso na especialidade de Matemáticas.

Contra a presente orde, que pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán formular, con carácter potestativo, recurso de reposición ante o mesmo órgano no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.