Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas na lista de HISTORIA DA MÚSICA


06 Abr, 2022

WEBRelación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións na especialidade de historia da música (594416) do corpo de profesores de música e artes escénicas (594)

As persoas interesadas poderán formular recurso de reposición ás listaxes definitivas ante a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos nun prazo dun (1) mes desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no portal de internet da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, exclusivamente a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal).

Resolución do 6 de abril de 2022 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na especialidade de historia da música (594416) do corpo de profesores de música e artes escénicas (594). (código de procedemento ED003A)

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións (especialidade 594416)

Baremo definitivo para a cobertura de interinidades e substitucións (especialidade 594416)

Acceso ás Listas de substitucións