CXT 21/22 - Adxudicación definitiva do Concurso específico de mestres Orientación


07 Abr, 2022

DOGRESOLUCIÓN do 29 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefe/a do Departamento de Orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial dependentes desta consellería (código de procedemento ED013A).

O persoal funcionario do corpo de mestres que obteña destino definitivo neste concurso exercerá a Xefatura do Departamento de Orientación con carácter definitivo e tomará posesión con efectividade do 1 de setembro de 2022 e o cesamento no seu destino de procedencia será do 31 de agosto deste ano.

Contra esta resolución as persoas interesadas poderán interpoñer, con carácter potestativo, recurso de reposición, ante a persoa titular da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben poderán formular directamente recurso contencioso-administrativo, ante o xulgado do contencioso-administrativo que resulte competente, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

WEB - Acceso a toda a información deste concurso