Relación provisional de persoas admitidas e excluídas na especialidade HISTORIA DA MÚSICA


23 Mar, 2022

WEBRelación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións na especialidade de historia da música (594416) do corpo de profesores de música e artes escénicas (594)

Resolución do 23 de marzo de 2022 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na especialidade de historia da música (594416) do corpo de profesores de música e artes escénicas (594).

As persoas interesadas poderán formular reclamacións contra a relación provisional de persoas excluídas e o baremo provisional, que presentarán obrigatoriamente por medios electrónicos a través do modelo normalizado do procedemento ED003A, opción “Alegacións”: LIGAZÓN, no prazo de tres (3) días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación da resolución no portal de Internet da consellería.

Listaxe provisoria de persoas admitidas e excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións (especialidade 594416)

Baremo provisorio para a cobertura de interinidades e substitucións (especialidade 594416)

PARA CALQUERA DÚBIDA, CONTACTA CON NÓS!