Modificación da orde de titulacións de acceso a listas de interinidades


21 Feb, 2022

DOG - ORDE do 10 de febreiro de 2022 pola que se modifica o anexo II da Orde do 20 de novembro de 2019 pola que se dá publicidade das titulacións que permiten a incorporación ás listas de aspirantes a desempeñar postos docentes en réxime de interinidades e substitucións dos corpos de mestres, de profesores de ensino secundario, de profesores técnicos de formación profesional e de profesores de escolas oficiais de idiomas que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en centros docentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

A Sala do Contencioso-Administrativo, Sección 1ª, do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, ditou sentenza, que é firme, no PO 332/2020 (corrección no DOG do 28/2/22: " PO 322/2020"), pola que se anula o anexo II da dita orde, no que se refire á especialidade de Física e Química, e se ordena a inclusión da titulación de Enxeñaría de Minas entre as que permiten a incorporación ás listas desta especialidade.