Relación provisional de admitidos e excluídos das listas de especialidades PES e PTFP


16 Feb, 2022

WEB - Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións en diversas especialidades do corpo de profesores de ensino secundario (590) e do corpo de profesores técnicos de formación profesional (591)

Resolución do 16 de febreiro de 2022 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en diversas especialidades do corpo de profesores de ensino secundario: 590107, 590112. 590123 e do corpo de profesores técnicos de formación profesional: 591202, 591206, 591227 e 591228.

As persoas interesadas poderán formular reclamacións contra a relación provisional de persoas excluídas e o baremo provisional, que presentarán obrigatoriamente por medios electrónicos a través do modelo normalizado do procedemento ED003A, opción “Alegacións”, accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia no prazo de 3 días hábiles.

Listaxe provisoria de persoas admitidas e excluídas

Baremo provisorio para a cobertura de interinidades e substitucións (especialidade 590107)

Baremo provisorio para a cobertura de interinidades e substitucións (especialidade 590112)

Baremo provisorio para a cobertura de interinidades e substitucións (especialidade 590123)

Baremo provisorio para a cobertura de interinidades e substitucións (especialidade 591202)

Baremo provisorio para a cobertura de interinidades e substitucións (especialidade 591206)

Baremo provisorio para a cobertura de interinidades e substitucións (especialidade 591227)

Baremo provisorio para a cobertura de interinidades e substitucións (especialidade 591228)

Anexo con PERSOAS INSCRITAS EN VIRTUDE DA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA DO ACORDO DO 20 DE XUÑO DE 1995 RELATIVA Á EXENCIÓN AO REQUISITO DE FORMACIÓN PEDAGÓXICA E DIDÁCTICAI