OPOSICIÓNS 2022 - Resultado do sorteo da letra de orden de actuación dos aspirantes


26 Xan, 2022

WEBRESOLUCIÓN do 13 de xaneiro de 2022 pola que se establece a data, a hora e o lugar para a realización do sorteo público a que se refire o artigo 9 do Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

De conformidade co devandito artigo, co obxecto de determinar a orde de actuación das persoas aspirantes nos procesos de selección que se deriven da oferta de emprego público correspondente ao ano 2022, esta consellería : Realizar en acto público o sorteo referido no parágrafo anterior o día 26 de xaneiro de 2022, ás 10.00 horas. 

 ****A letra resultante foi a letra T.

De acordo co disposto no artigo 9 do Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, aprobado polo Decreto 95/1991, do 20 de marzo, con anterioridade á convocatoria dos procesos de selección que se deriven da oferta de emprego público e con validez para todas elas, a consellería competente en materia de función pública determinará, mediante un único sorteo público, celebrado logo de anuncio no Diario Oficial de Galicia, a orde de actuación das persoas aspirantes en todas as probas selectivas de ingreso que se celebren durante o ano. O resultado deste sorteo deberá recollerse en cada convocatoria.