Ampliación de idade na redución de xornada por coidado dun menor con enfermidade grave


14 Xan, 2022

BOELei 22/2021, do 28 de decembro, de Presupostos  Xerais do Estado para o ano 2022.

 Disposición final vixésima segunda, disposición final vixésima quinta e disposición final vixésima sexta:

A Lei 22/2021, do 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022, modifica a regulación da redución de xornada para o coidado dun menor afectado por cancro, ou por calquera enfermidade grave.

A Lei 22/ 2022, do 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022, permite estender ata os 23 anos a redución de xornada para o coidado dun menor afectado por cancro e outra enfermidade grave, sempre que persista a necesidade do coidado directo, continuo e permanente. Adicionalmente, engádese a posibilidade de que este dereito, e o da súa correspondente prestación económica, poida exercitalo quen sexa cónxuxe ou parella de feito da persoa enferma, no seu caso, sempre que se acredite as condicións para ser beneficiario. Quedou modificado, neste sentido, o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, e o Real Decreto 1148/2011, do 29 de xullo, para a aplicación e desenvolvemento, no sistema da Seguridade Social, da prestación económica por coidado de menores afectados por cancro ou outra enfermidade grave. Ligazón ao documento: Disposición final vixésima segunda, disposición final vixésima quinta e disposición final vixésima sexta, da Lei 22/2021, do 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022.
Palabras descoñecidas