Listaxes definitivas de persoal admitido e excluído no acceso aos corpos de CATEDRÁTICOS


01 Dec, 2021

WEB Resolución do 1 de decembro de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos,  pola que se fan públicas as listas definitivas de persoal admitido e excluído do procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas, convocado pola Orde do 4 de xuño de 2020 (Diario Oficial de Galicia núm. 122, do 22 de xuño)

Resolución do 1 de decembro de 2021 definitiva de admitidos e excluídos

Contra esta resolución que aproba a lista definitiva de persoas admitidas e excluídas, de conformidade coa base 4.4 da Orde do 4 de xuño de 2020, o persoal concursante poderá interpoñer, por algún dos medios que se establecen na base 3.8 da antedita orde, recurso de reposición ante a persoa titular da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, no prazo dun (1) mes desde o día seguinte ao da súa publicación no citado portal, consonte ao establecido nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Anexo I: Listaxe definitiva de persoas admitidas no procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de PES, APD e EOI

Anexo II: Listaxe definitiva de persoas excluídas no procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de PES, APD e EOI