Plans de formación permanente do profesorado en centros - resolución provisional


19 Nov, 2021

WEB - Resolución provisional de centros novos e de continuidade seleccionados para os plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2021/22

A partir da publicación desta resolución abrirase un prazo de cinco naturais para efectuar reclamacións ou renuncias. Transcorrido este prazo, unha vez estudadas e, de ser o caso, atendidas as mencionadas reclamacións e renuncias, a comisión seleccionadora elevaralle a proposta definitiva á persoa titular da secretaría xeral, quen resolverá a relación final dos plans seleccionados.

Listaxe provisional de PFPP para o curso 21/22 centros novos e de continuidade