Relación provisional de persoas admitidas e excluídas na especialidade de GUITARRA


15 Nov, 2021

WEB - Resolución do 15 de novembro de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na especialidade guitarra no corpo catedráticos de música e de artes escénicas (593035).
As persoas interesadas poderán formular reclamacións contra a relación provisional de persoas excluídas e o baremo provisional, que presentarán obrigatoriamente por medios electrónicos a través do modelo normalizado do procedemento ED003A, opción “Alegacións”: LIGAZÓN,  no prazo de cinco (5) días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no portal de Internet da consellería.

Resolución do 15 de novembro de 2021

Listaxe provisoria de persoas admitidas e excluídas

Baremo provisorio

Listas de substitucións