Relación provisional de persoas admitidas e excluídas na lista de PEDAGOXIA TERAPEUTICA


12 Nov, 2021

WEBResolución do 12 de novembro de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na especialidade de pedagoxía terapéutica do corpo de mestres (597036) (código de procedemento ED003A).

As persoas interesadas poderán formular reclamacións contra a relación provisional de persoas excluídas e o baremo provisional, que presentarán obrigatoriamente por medios electrónicos a través do modelo normalizado do procedemento ED003A, opción "Alegacións": LIGAZÓN,  no prazo de tres (3) días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación da resolución no portal de Internet da Consellería. Este prazo é o comprendido entre os días 15 e 17 de novembro de 2021, ambos incluídos.

Resolución do 12 de novembro de 2021

Listaxe provisoria de persoas admitidas xunto co baremo (Anexo I)

Listaxe provisoria de persoas excluídas (Anexo II)