Resolución definitiva dos proxectos admitidos para a súa participación no Plan Proxecta+


12 Nov, 2021

WEB - Resolución definitiva dos proxectos admitidos para a súa participación no Plan Proxecta+ durante o curso 2021/22

Resolución definitiva

Contra esta resolución, que non esgota a vía administrativa, as persoas afectadas poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e
Universidade no prazo dun mes
contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no portal educativo, segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de
outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.