Resolución centros RAOGAL (Rede Galega de Acompañamento e Orientación)


20 Out, 2021

WEB - Resolución pola que se fai pública a relación das Unidades que integran a Rede Galega de Acompañamento e Orientación persoal e familiar e a relación de responsables

Resolución centros RAOGAL

Contra esta resolución, que non esgota a vía administrativa, as persoas afectadas poderán interpor recurso de alzada perante o Conselleiro de Cultura, Educación e Universidade no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación na web desta consellería, segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente un recurso contencioso administrativo ante a Sala do Contencioso- Administrativo do tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, de conformidade co artigo 46, da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativo.

Listaxe de centros