Resolución definitiva de centros admitidos para participar no proxecto DIGICRAFT EN TU COLE


05 Out, 2021

WEB - Resolución definitiva de centros admitidos para participar no proxecto DIGICRAFT EN TU COLE durante o curso 2021-2022.

 

Resolución definitiva

Contra esta resolucion poderan interponer recurso de alzada ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educacion e Universidade, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicacion no portal educativo https://www.edu.xunta.gal, de acordo co disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo comun das administracions publicas ou ben directamente o recurso contencioso administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdicion contencioso-administrativa.