Novas seccións bilingües para o curso 21/22


01 Out, 2021

DOG - RESOLUCIÓN do 17 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se fai pública a autorización de novas seccións bilingües no curso 2021/22 en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario reguladas pola Orde do 12 de maio de 2011.

Contra esta resolución as persoas interesadas poderán interpor recurso de alzada perante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. De non considerar oportuna a interposición do citado recurso, poderán formular directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, conforme se establece nos artigos 10, 14 e 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.