Instrucións para a presentación dos méritos alegados nas subepígrafes 3.2.1 e 3.2.4


16 Set, 2021

WEB - Instrucións para a presentación dos méritos alegados nas subepígrafes 3.2.1 e 3.2.4 do Anexo II do procedemento selectivo de acceso a corpos de catedráticos, convocado por Orde do 4 de xuño de 2020 (DOG nº122, do 22 de xuño)

Prazo de presentación: do día 20 ao día 30 de setembro de 2021

...o persoal aspirante deberá remitir a folla de alegacións xerada para estes méritos xunto cos documentos xustificativos á sede dos tribunais cualificadores do procedemento de acceso:

Tribunal de acceso ao corpo de catedráticos de ............ (indique o que proceda), área ......... (indique o que proceda)

Inspección Educativa de Santiago de Compostela

Rúa San Lázaro, 107

 CP 15781 Santiago de Compostela 

>> Instrucións para a presentación dos méritos alegados nas subepígrafes 3.2.1 e 3.2.4 do Anexo II