CADP 2021 - Adxudicación definitiva dos corpos de SECUNDARIA


09 Set, 2021

WEB Adxudicación definitiva dos destinos provisionais para o próximo curso académico 2021/2022 ao persoal dos corpos de secundaria que non teña destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, ao que resulte desprazado por falta de horario, ao que se lle conceda unha comisión de servizos por concellería, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino ou substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo.

Resolución definitiva Secundaria

Listaxe adxudicación definitiva secundaria (orde adxudicación)

Listaxe adxudicación definitiva secundaria (orde alfabético)

Instrucción para a toma de posesión do persoal docente adxudicado (secundaria)

 

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán formular con carácter potestativo un recurso de reposición ante a persoa titular da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente un recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante o xulgado contencioso- administrativo que resulte competente, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa