Comisións de servizo SAÚDE por causas sobrevidas - resolución


08 Set, 2021

WEB Comisións de servizo SAÚDE por causas sobrevidas

Relación das solicitudes ADMITIDAS

Relación das solicitudes REXEITADAS

Contra a resolución ditada, a persoa interesada poderá formular recurso potestativo de reposición no prazo dun mes ante a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, de acordo cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación, de conformidade cos artigos 8.2, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.