FP - Centros autorizados para impartir ciclos formativos plurilingües


08 Set, 2021

DOGRESOLUCIÓN do 1 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se fai pública a relación de centros autorizados para impartir ciclos formativos plurilingües, así como os ciclos formativos autorizados, no curso 2021/22.

Contra esta resolución poderase interpoñer recurso de alzada ante o conselleiro de Cultura, Educación e Universidade no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de acordo co disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.