Resolución pola que se resolve o concurso de méritos de prazas sometidas a convenio


02 Ago, 2021

Resolución de 2 de agosto de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se resolve o concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería
 

Resolución definitiva 

Baremo definitivo de adjudicación